Kategorie
Uncategorized

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli

19 stycznia 2021 roku wejdą w życie zmiany w ustawie Karta Nauczyciela dotyczące między innymi postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. Zostały one zasygnalizowane już w 2019 roku i mają na celu usprawnienie procedur tzw. dyscyplinarek. Czy tak właśnie będzie?

Zmiany, które zaszły w kontekście postępowań dyscyplinarnych zawarte są w art. 75 i art. 85 ustawy Karty Nauczyciela i dotyczą: zmiany obowiązujących terminów, zawiadomień rzecznika dyscyplinarnego i zawieszenia nauczyciela. Zmiany dotyczą również terminów.

Dyrektor lub organ prowadzący szkołę będzie miał teraz 14 dni (dotychczas 3 dni) na zgłoszenie do rzecznika dyscyplinarnego możliwości popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawo i dobro dziecka.

Rzecznik dyscyplinarny ma teraz określony termin 3 miesięcy na skierowanie do komisji dyscyplinarnej pierwszego stopnia wniosku o wszczęcie lub umorzenie postępowania.

Po upływie 5 miesięcy (dotychczas 3 miesiące) od zawiadomienia komisji dyscyplinarnej, nie może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, także po upływie 2 lat (dotychczas 3) od popełnienia czynu.

W związku z wydłużeniem tego okresu uchylony został przepis mówiący, że w przypadku naruszenia prawa i dobra dziecka można wszcząć postępowanie nawet po upływie 3 miesięcy od zawiadomienia komisji dyscyplinarnej.

Dyrektor nie ma obowiązku każdorazowo zawiadamiać rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego prawo i dobro dziecka, jeżeli fakty wskazują na to, że nie został on popełniony. 14-dniowy czas na zawiadomienie pozwala dokładniej zapoznać się ze sprawą na poziomie szkoły.

Uregulowany został przepis, który mówi o tym, co należy zrobić, jeżeli nauczyciel ze względu na swoją nieobecność nie miał możliwości złożenia wyjaśnień w sprawie toczącego się postępowania. 3-miesięczny okres, w którym rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek skierować sprawę do komisji dyscyplinarnej rozpoczyna się wtedy z dniem jego powrotu do pracy.

Dyrektor lub organ prowadzący szkołę ma możliwość odstąpić od zawieszenia nauczyciela w przypadku, gdy rzecznik dyscyplinarny wniesie o wymierzenie kary z art.76 ust.1 pkt 1 (nagana z ostrzeżeniem), a wiarygodność zarzutów nie budzi wątpliwości, że nauczyciel musi zostać odsunięty od wykonywanych obowiązków.

Nowe przepisy obowiązują wobec postępowań wszczętych po 19 stycznia 2021. Te, które zostały wszczęte lub wszczęte, ale niezakończone przed wejściem w życie ustawy, będą podlegać wcześniejszym przepisom.

Nie zostały wprowadzone zmiany, o które wnioskowały związki zawodowe nauczycieli dotyczące sformułowania „czyn naruszający prawo i dobro dziecka”. Jest on ich zdaniem nieprawidłowo interpretowany w wielu postępowaniach, gdyż jest niejednoznaczny. W związku ze zmianami, które będą obowiązywać od 19 stycznia 2021, dotyczącymi postępowań dyscyplinarnych nauczyciele obawiają się, że przepisy te mogą być nazbyt często stosowane na ich niekorzyść.

Kara? Ale za co?

Karta Nauczyciela nakłada na nauczycieli bardzo szerokie obowiązki. Można je streścić dwoma słowami – bądź przyzwoity.

I tak artykuł 6 Karty Nauczyciela wymienia to, do czego każdy nauczyciel jest zobowiązany.

1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
3a. doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły,
4.   kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
5.   dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Nie ma zamkniętego katalogu przewinień, za które nauczyciel może stanąć przed komisją dyscyplinarną. Czy podniesienie głosu na ucznia można uznać za działanie nieetyczne? A przedstawianie własnych poglądów politycznych np. w komentarzu do treści omawianej lektury albo na lekcji WOS? Wszystko zależy od subiektywnej oceny dyrektora, który ma prawo powiadomić wojewodę o naruszeniu zasad etyki zawodowej przez nauczyciela.

I jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Nieetyczne jest również nie podejmowanie działań. Winny może być nauczyciel, który krzyczy, ale również ten, który milczy wobec agresji i niesprawiedliwości.

Kategorie
Uncategorized

Ferie 2021

Nawet jeśli trochę przyzwyczailiśmy się już do trwającej pandemii Covid-19, to niestety wciąż daleko nam do normalności. Kolejne miesiące, święta, uroczystości są otoczone obostrzeniami. Każdy dzień niesie za sobą ryzyko zarażenia i wciąż mamy się czego obawiać.

Nasze dzieci przebywają od dawna w domu na nauce zdalnej a my wraz z nimi. Nadszedł czas ferii zimowych, które jak wszystko inne pandemia przewróciła do góry nogami.
Zgodnie z rozporządzeniem z dn. 16.12.2020 ferie 2021 odbywać się będą dla wszystkich w jednym terminie, między 4 -17 stycznia i są niejako kontynuacją przerwy świątecznej.
Niestety oprócz jednego terminu dla wszystkich, który wywoływał od początku sporo kontrowersji, ferie w tym roku wiążą z innymi nakazami i zakazami. Dla większości dzieci, młodzieży i ich rodziców oznacza to po prostu, pozostanie w domu.
Od 4 stycznia 2021 roku dzieci poniżej 16 roku życia nie muszą już przebywać poza domem w godzinach 8 – 16 pod opieką osoby dorosłej. Pozwala im to na trochę swobodniejsze korzystanie z dni wolnych.
Co w przypadku zorganizowanych wyjazdów? Jakie są warunki ich organizacji?

  1. Dopuszczone formy organizacji wyjazdów.
  2. Kto je organizuje?
  3. Wytyczne dla rodziców.
  4. Wytyczne sanitarne.

Dozwolone formy wypoczynku


W porozumieniu MEN, MZ i GIS jedyną formą zorganizowanych ferii są półkolonie i obozy
sportowe. Tylko w kraju. Rekomendowane są te, które są organizowane najbliżej miejsca
zamieszkania.
 półkolonie tylko dla najmłodszych uczniów kl. 1-4 szkoły podstawowej lub artystycznej
 obozy szkoleniowe dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego lub oddziałów mistrzostwa sportowego szkoły ogólnej

Kto może zorganizować wypoczynek dla dzieci?
Na organizację tych form wypoczynku mają pozwolenie tylko szkoły i placówki, oraz organy je prowadzące, stowarzyszenia i organizacje, które z założenia w swoim celu statutowym mają działalność wychowawczą, opiekuńczą lub dydaktyczną. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeń, dzięki odpowiedniemu reżimowi sanitarnemu wprowadzonemu w tych miejscach. Organizatorów, opiekunów, rodziców i uczestników obowiązuje regulamin, który uwzględnia wszelkie wytyczne i procedury.

Wytyczne dla rodziców.
Tylko dzieci bez objawów infekcji mogą uczestniczyć w półkoloniach. Rodzice powinni być w kontakcie z placówką, by w razie potrzeby móc jak najszybciej je odebrać. Zalecany jest transport indywidualny. Oczywiście obowiązuje higiena rąk i maseczki w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki. Wszystko znajduje się w regulaminie powstałym na podstawie wytycznych.

Wytyczne dla organizatorów.
 Maksymalnie 12 osób w grupie i przestrzeń 4m 2 /os
 Stałe grupy dzieci i wychowawców w tych samych pomieszczeniach
 Zapewnione izolatorium na wypadek objawów infekcji
 Można organizować spacery tylko w miejsca otwarte (parki, lasy)
 Ogólna higiena: mycie rąk, dezynfekcja, niedotykanie oczu ust i nosa
 Stała dezynfekcja sprzętu, przedmiotów, pomieszczeń
 Dokładne wytyczne codziennego funkcjonowania dla wychowawców
 Procedury postępowania w razie objawów infekcji / zakażenia
 Procedury dotyczące żywienia i przygotowywania posiłków

Wszystkie dokładne informacje można znaleźć na stronie www.gov.pl
Pozostaje tylko życzyć naszym dzieciom przyjemnie spędzonego czasu i mieć nadzieje, że organizatorzy ferii 2021 wezmą pod uwagę nie tylko wytyczne, nakazy i zakazy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek. W końcu nasze dzieci mają być nie tylko pod opieką danej placówki, lecz także spędzić przyjemnie czas wolny.

Kategorie
Uncategorized

Platformy komunikacji zdalnej w dobie pandemii

Nie wiadomo, kiedy zobaczymy naszych uczniów „na żywo”. Do Internetu przenosi się nie tylko edukacja. Warto zapoznać się z platformami komunikacji on-line. Możemy dzięki nim brać udział w szkoleniach, kursach, webinarach, a nawet spotkaniach rodzinnych. E-learning to przyszłość edukacji i możemy z niego korzystać już dziś z pomocą wielu bezpłatnych narzędzi.

Office 365 jest to najpotężniejsze narzędzie do współpracy między uczniami i nauczycielami. Bezpłatna wersja, która umożliwia całej szkole korzystanie z wielu narzędzi online, takich jak aplikacje zespołowe, komunikacja grupowa wsparcia, udostępnianie plików, ocena pracy uczniów czy udostępnianie ekranów nauczyciela wszystkim uczniom.

Class Dojo to kolejne darmowe narzędzie do zdalnego uczenia się poprzez współpracę między nauczycielami i uczniami. Umożliwia nauczycielom udostępnianie zasobów i wysyłanie wiadomości do uczniów i rodziców. Aplikacja może działać na systemie Android, jak i również iOS i dowolnym urządzeniu działającym na komputerze. Aplikacja korzysta z języka polskiego.

Google Classroom okazuje się być intuicyjnym narzędziem, za którego pomocą możemy uczyć w formie połączeń konferencyjnych. Przedstawiona aplikacja umożliwia również tworzenie wirtualnych zajęć, przydzielanych i ocenianych przez nauczycieli.

Natomiast Quizlet to łatwe w użyciu narzędzie, które umożliwia nauczycielom tworzenie materiałów testowych. Przygotowane materiały wystarczy przesłać uczniom jako link.

Przegląd najpopularniejszych narzędzi

Platforma poświęcona edukacji online, zawierająca głównie materiały z zakresu matematyki, nauk ścisłych i programowania, ale także historii oraz historii sztuki i ekonomii. Misją Khan Academy jest zapewnienie bezpłatnej światowej klasy edukacji wszystkim użytkownikom na całym świecie.

Ninateka to serwis oferujący filmy dokumentalne i fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, nagrania spektakli teatralnych i operowych, rejestrację koncertów, relacje z życia kulturalnego i społecznego oraz audycje. Łącznie dostępnych jest ponad 7 000. Pliki audio i wideo są bezpłatne, wolne od reklam i można ich używać bez logowania. Mogą być używane na wszystkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i laptopach, tabletach, smartfonach.

Scholaris to niezwykle popularny portal wiedzy przeznaczony dla nauczycieli. Zapewnia on bezpłatne zasoby edukacyjne umożliwiające dostosowanie się do wszystkich etapów edukacji. Oddzielne materiały interaktywne pomagają osiągnąć wszystkie tematy na różnych poziomach nauczania.

Platformy edukacyjne dla nauczycieli, czyli krótka mapa podsumowania

Z pomocą najnowszej technologii, jak i również komputerów, smartfonów oraz tabletów i oczywiście Internetu można uprościć proces nauczania i przeprowadzić nauczanie. Coraz więcej uniwersytetów i szkół, w których można uczęszczać na kursy, korzysta z tej opcji. Teraz metody zdalnego nauczania muszą być stosowane w szkołach publicznych i prywatnych.

Kategorie
Uncategorized

Nauczanie indywidualne w czasie pandemii

Nieprawda, że automatycznie zniknął obowiązek osobistego prowadzenia lekcji w domu ucznia objętego indywidualnym nauczaniem. Jest jednak istotne „ale”. W życie weszły nowe regulacje prawne. Dokładnie przeczytaliśmy rozporządzenia i wiemy już, co z nich wynika.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2020 r. poz. 1537),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2020 r. poz. 1538),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1539).

Wielu rodziców i nauczycieli jest przekonanych, że skoro szkoła przeszła w tryb nauki zdalnej, dzieje się tak również z indywidualnym nauczaniem i indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Na wniosek rodziców (lub pełnoletniego ucznia), dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela z obowiązku osobistego prowadzenia lekcji i nakazać przejść na tryb zdalny. Wniosku takiego nie może złożyć nauczyciel.

Nie ważne jaką oficjalną politykę wobec pandemii przyjęła szkoła. Nauczanie indywidualne jest z niej wyłączone. Prawo pozwala wprowadzić mieszaną metodę nauki – trochę w domu, trochę przed komputerem.

Jeśli lekcja odbywa się w trybie zdalnym, może trwać 30 minut. Dyrektor ma prawo zmodyfikować plan lekcji, aby nauczyciel prowadzący lekcje indywidualne mógł wykonać wszystkie obowiązku w postawionej w stan walki z epidemią placówki edukacyjnej.

nauczanie indywidualne

Omawiając stan prawny, warto zajrzeć do jeszcze dwóch innych rozporządzeń MEN. Chodzi o podwyżki pensji dla nauczycieli.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1491).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) – załącznik.

Od 1 września 2020 roku magister z przygotowaniem pedagogicznym, w stopniu nauczyciela kontraktowego, zarabia 3034 zł, w stopniu nauczyciela mianowanego 3445 zł, a stopniu nauczyciela dyplomowanego 4046 zł.

Jak zwykle w takich sytuacjach rodzi się pytanie: netto, czy brutto. Ponieważ piszemy dla nauczycieli i o nauczycielach, uznajmy to pytanie za retoryczne.