Kategorie
Uncategorized

Szkoła i COVID-19

Rok szkolny 2019/2020 uczniowie zakończyli w domach, korzystając z nauki zdalnej. Tak uczniowie, jak i nauczyciele zostali zmuszeni przez sytuację do korzystania z systemu, który był zupełnie nieprzygotowany.

Wszyscy mieli nadzieję, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoła będzie funkcjonować w miarę normalnie. Konieczne jednak było przygotowanie się do tego, ponieważ szkoła ze względu na dużą rotację uczniów i nauczycieli jest bardzo narażona na zakażenia COVID-19.

 Dlatego MEN w porozumieniu z GIS oraz MZ ustalili między innymi:

 1. Wytyczne sanepidu.
 2. Wytyczne na wypadek kolejnych obostrzeń
 3. Terminy egzaminów końcowych.

Wytyczne sanepidu

Instrukcje GIS mają na celu ochronę dzieci i nauczycieli przed zakażeniami COVID-19 w placówkach szkolnych. Dotyczą:

 • Higieny osobistej – zalecane jest częste mycie rąk i ich dezynfekcja. Specjalne zalecenia dotyczą przygotowywania i podawania posiłków.
 • Dezynfekcja pomieszczeń – ich wietrzenie, usuwanie wszelkich zbędnych przedmiotów, które trudno dezynfekować.
 • Organizacja zajęć – dzieci uczą się w jednej klasie, przerwy należy organizować w różnym czasie dla każdej klasy.
 • Procedury postępowania w razie pojawienia się podejrzenia zakażenia. Każda szkoła ma mieć wyznaczoną salę na izolatorium. Należy wykonywać pomiary temperatury uczniów i nauczycieli. 

To oczywiście tylko część dyrektyw. Na rodzicach spoczywa obowiązek powiadamiania szkoły w razie kontaktu z chorym na Covid -19, dbania, by dziecko przychodzące do szkoły nie miało żadnej infekcji, przychodzenia na teren szkoły w maseczkach, utrzymania dystansu i bycia w stałym kontakcie ze szkołą.

 Kolejne obostrzenia

W związku z tym, że sytuacja w kraju rozwijała się dynamicznie, szkoły miały elastycznie na nią reagować. W razie potrzeby dyrektorzy mogli prowadzić zajęcia w systemie normalnym, hybrydowym, bądź zdalnym w zależności od ewentualnych zakażeń uczniów, czy nauczycieli. Od października kolejne szkoły i klasy przestawiały się na naukę zdalną. Tylko żłobki i przedszkola funkcjonują cały czas z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W związku z tym został zmieniony termin ferii zimowych. Tuż po zakończeniu przerwy świątecznej 23- 31 grudnia, dla całego kraju jednocześnie rozpoczęły się ferie zimowe 4-17 stycznia. Wszystko w towarzystwie zaleceń ograniczających wypoczynek w tłumie.

Po feriach do szkół wróciły klasy 1-3. Co z resztą uczniów czas pokaże. Jak widać nauczyciele i uczniowie muszą się dostosowywać do aktualnej sytuacji i cierpliwie czekać.

Przed końcem ferii część nauczycieli została przetestowana pod kątem obecności koronawirusa. Część z nich z powodu choroby została w domu. Na razie nie przewiduje się by nauczyciele jako grupa bezpośrednio narażona na zakażenia i rozprzestrzenianie choroby miała zostać szybko zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Zmiany w egzaminach

Wychodząc naprzeciw uczniom klas 8 i maturzystom, MEN po konsultacjach postanowił ułatwić zdawanie egzaminów końcowych.

Ósmoklasiści zdają tradycyjnie matematykę, język polski i język nowożytny. Każdy z tych egzaminów ma obniżoną skalę maksymalnych punktów do zdobycia (o 5). Zmniejszona jest ilość zadań i zakres podstawy programowej.

Maturzyści nie mają obowiązku zdawać egzaminów ustnych oraz przedmiotów na poziomie rozszerzonym, chyba że są im one potrzebne w dalszej rekrutacji do szkoły. Także oni mają ograniczony zakres wymagań z poszczególnych przedmiotów.

W marcu 2020 roku nikt nie sądził, że nauka zdalna będzie trwała tak długo. Z małymi przerwami to już trzeci semestr. Mimo że tak uczniowie, jak i nauczyciele starają się, jak mogą, to sytuacja jest trudna i często przerasta możliwości tak jednych, jak i drugich.

Kategorie
Uncategorized

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli

19 stycznia 2021 roku wejdą w życie zmiany w ustawie Karta Nauczyciela dotyczące między innymi postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. Zostały one zasygnalizowane już w 2019 roku i mają na celu usprawnienie procedur tzw. dyscyplinarek. Czy tak właśnie będzie?

Zmiany, które zaszły w kontekście postępowań dyscyplinarnych zawarte są w art. 75 i art. 85 ustawy Karty Nauczyciela i dotyczą: zmiany obowiązujących terminów, zawiadomień rzecznika dyscyplinarnego i zawieszenia nauczyciela. Zmiany dotyczą również terminów.

Dyrektor lub organ prowadzący szkołę będzie miał teraz 14 dni (dotychczas 3 dni) na zgłoszenie do rzecznika dyscyplinarnego możliwości popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawo i dobro dziecka.

Rzecznik dyscyplinarny ma teraz określony termin 3 miesięcy na skierowanie do komisji dyscyplinarnej pierwszego stopnia wniosku o wszczęcie lub umorzenie postępowania.

Po upływie 5 miesięcy (dotychczas 3 miesiące) od zawiadomienia komisji dyscyplinarnej, nie może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, także po upływie 2 lat (dotychczas 3) od popełnienia czynu.

W związku z wydłużeniem tego okresu uchylony został przepis mówiący, że w przypadku naruszenia prawa i dobra dziecka można wszcząć postępowanie nawet po upływie 3 miesięcy od zawiadomienia komisji dyscyplinarnej.

Dyrektor nie ma obowiązku każdorazowo zawiadamiać rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego prawo i dobro dziecka, jeżeli fakty wskazują na to, że nie został on popełniony. 14-dniowy czas na zawiadomienie pozwala dokładniej zapoznać się ze sprawą na poziomie szkoły.

Uregulowany został przepis, który mówi o tym, co należy zrobić, jeżeli nauczyciel ze względu na swoją nieobecność nie miał możliwości złożenia wyjaśnień w sprawie toczącego się postępowania. 3-miesięczny okres, w którym rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek skierować sprawę do komisji dyscyplinarnej rozpoczyna się wtedy z dniem jego powrotu do pracy.

Dyrektor lub organ prowadzący szkołę ma możliwość odstąpić od zawieszenia nauczyciela w przypadku, gdy rzecznik dyscyplinarny wniesie o wymierzenie kary z art.76 ust.1 pkt 1 (nagana z ostrzeżeniem), a wiarygodność zarzutów nie budzi wątpliwości, że nauczyciel musi zostać odsunięty od wykonywanych obowiązków.

Nowe przepisy obowiązują wobec postępowań wszczętych po 19 stycznia 2021. Te, które zostały wszczęte lub wszczęte, ale niezakończone przed wejściem w życie ustawy, będą podlegać wcześniejszym przepisom.

Nie zostały wprowadzone zmiany, o które wnioskowały związki zawodowe nauczycieli dotyczące sformułowania „czyn naruszający prawo i dobro dziecka”. Jest on ich zdaniem nieprawidłowo interpretowany w wielu postępowaniach, gdyż jest niejednoznaczny. W związku ze zmianami, które będą obowiązywać od 19 stycznia 2021, dotyczącymi postępowań dyscyplinarnych nauczyciele obawiają się, że przepisy te mogą być nazbyt często stosowane na ich niekorzyść.

Kara? Ale za co?

Karta Nauczyciela nakłada na nauczycieli bardzo szerokie obowiązki. Można je streścić dwoma słowami – bądź przyzwoity.

I tak artykuł 6 Karty Nauczyciela wymienia to, do czego każdy nauczyciel jest zobowiązany.

1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
3a. doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły,
4.   kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
5.   dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Nie ma zamkniętego katalogu przewinień, za które nauczyciel może stanąć przed komisją dyscyplinarną. Czy podniesienie głosu na ucznia można uznać za działanie nieetyczne? A przedstawianie własnych poglądów politycznych np. w komentarzu do treści omawianej lektury albo na lekcji WOS? Wszystko zależy od subiektywnej oceny dyrektora, który ma prawo powiadomić wojewodę o naruszeniu zasad etyki zawodowej przez nauczyciela.

I jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Nieetyczne jest również nie podejmowanie działań. Winny może być nauczyciel, który krzyczy, ale również ten, który milczy wobec agresji i niesprawiedliwości.

Kategorie
Uncategorized

Ferie 2021

Nawet jeśli trochę przyzwyczailiśmy się już do trwającej pandemii Covid-19, to niestety wciąż daleko nam do normalności. Kolejne miesiące, święta, uroczystości są otoczone obostrzeniami. Każdy dzień niesie za sobą ryzyko zarażenia i wciąż mamy się czego obawiać.

Nasze dzieci przebywają od dawna w domu na nauce zdalnej a my wraz z nimi. Nadszedł czas ferii zimowych, które jak wszystko inne pandemia przewróciła do góry nogami.
Zgodnie z rozporządzeniem z dn. 16.12.2020 ferie 2021 odbywać się będą dla wszystkich w jednym terminie, między 4 -17 stycznia i są niejako kontynuacją przerwy świątecznej.
Niestety oprócz jednego terminu dla wszystkich, który wywoływał od początku sporo kontrowersji, ferie w tym roku wiążą z innymi nakazami i zakazami. Dla większości dzieci, młodzieży i ich rodziców oznacza to po prostu, pozostanie w domu.
Od 4 stycznia 2021 roku dzieci poniżej 16 roku życia nie muszą już przebywać poza domem w godzinach 8 – 16 pod opieką osoby dorosłej. Pozwala im to na trochę swobodniejsze korzystanie z dni wolnych.
Co w przypadku zorganizowanych wyjazdów? Jakie są warunki ich organizacji?

 1. Dopuszczone formy organizacji wyjazdów.
 2. Kto je organizuje?
 3. Wytyczne dla rodziców.
 4. Wytyczne sanitarne.

Dozwolone formy wypoczynku


W porozumieniu MEN, MZ i GIS jedyną formą zorganizowanych ferii są półkolonie i obozy
sportowe. Tylko w kraju. Rekomendowane są te, które są organizowane najbliżej miejsca
zamieszkania.
 półkolonie tylko dla najmłodszych uczniów kl. 1-4 szkoły podstawowej lub artystycznej
 obozy szkoleniowe dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego lub oddziałów mistrzostwa sportowego szkoły ogólnej

Kto może zorganizować wypoczynek dla dzieci?
Na organizację tych form wypoczynku mają pozwolenie tylko szkoły i placówki, oraz organy je prowadzące, stowarzyszenia i organizacje, które z założenia w swoim celu statutowym mają działalność wychowawczą, opiekuńczą lub dydaktyczną. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeń, dzięki odpowiedniemu reżimowi sanitarnemu wprowadzonemu w tych miejscach. Organizatorów, opiekunów, rodziców i uczestników obowiązuje regulamin, który uwzględnia wszelkie wytyczne i procedury.

Wytyczne dla rodziców.
Tylko dzieci bez objawów infekcji mogą uczestniczyć w półkoloniach. Rodzice powinni być w kontakcie z placówką, by w razie potrzeby móc jak najszybciej je odebrać. Zalecany jest transport indywidualny. Oczywiście obowiązuje higiena rąk i maseczki w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki. Wszystko znajduje się w regulaminie powstałym na podstawie wytycznych.

Wytyczne dla organizatorów.
 Maksymalnie 12 osób w grupie i przestrzeń 4m 2 /os
 Stałe grupy dzieci i wychowawców w tych samych pomieszczeniach
 Zapewnione izolatorium na wypadek objawów infekcji
 Można organizować spacery tylko w miejsca otwarte (parki, lasy)
 Ogólna higiena: mycie rąk, dezynfekcja, niedotykanie oczu ust i nosa
 Stała dezynfekcja sprzętu, przedmiotów, pomieszczeń
 Dokładne wytyczne codziennego funkcjonowania dla wychowawców
 Procedury postępowania w razie objawów infekcji / zakażenia
 Procedury dotyczące żywienia i przygotowywania posiłków

Wszystkie dokładne informacje można znaleźć na stronie www.gov.pl
Pozostaje tylko życzyć naszym dzieciom przyjemnie spędzonego czasu i mieć nadzieje, że organizatorzy ferii 2021 wezmą pod uwagę nie tylko wytyczne, nakazy i zakazy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek. W końcu nasze dzieci mają być nie tylko pod opieką danej placówki, lecz także spędzić przyjemnie czas wolny.